נגישות

יומנים נגישה לכל אחד ואחת

הצטרף ותעבוד

ניתן להשתמש ביומנים מיד לאחר ההצטרפות. בית-הספר לא נדרש להוצאות נוספות עבור ציוד, למידה, תמיכה וכו'

גישה מכל מחשב

על מנת לעבוד ביומנים יש צורך במחשב המחובר לרשת האינטרנט ודפדפן. אין צורך בהתקנת תוכנות מיוחדות

בכל עת

מערכת יומנים זמינה בכל עת על פי נוחות המשתמש